Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Premium Cards (PC): De besloten vennootschap Premium Cards BV & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan PC geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor PC een Diner Cadeau uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van Diner Cadeau Producten aanschaft bij Deelnemers.

 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en PC.

 4. Diner Cadeau: een door PC rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “Diner Cadeau”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.

 5. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Diner Cadeau en in de centrale rekeningsadministratie van PC is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.

 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.

 7. Deelnemers: alle bij PC aangesloten detailhandelsondernemingen waarmee PC een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij Diner Cadeau als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van Diner Cadeau goederen en/of diensten leveren.

 8. Producten: Eten en drinken dat door Deelnemers kan worden aangeschaft met Diner Cadeau.

 9. Wederverkopers: alle bij PC aangesloten ondernemingen waarmee PC een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Diner Cadeau.

Artikel 2: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van Diner Cadeau heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van Diner Cadeau heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van PC elke Overeenkomst en elke relatie met PC, waarbij de Diner Cadeau al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.

 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.diner-cadeau.nl/algemene-voorwaarden.

 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van PC worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door PC in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.

 6. PC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.

 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. PC zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Gebruik Diner Cadeau door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan Diner Cadeau uitsluitend aanschaffen bij PC en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat PC niet toe dat de Gebruiker Diner Cadeau van anderen koopt.

 2. Na aankoop van Diner Cadeau valt het gebruik en de bewaring van Diner Cadeau en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.

 3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van Diner Cadeau te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Diner Cadeau. PC accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door PC ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van PC. PC staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

 4. Diner Cadeau is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker Diner Cadeau overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.

 5. Diner Cadeau blijft eigendom van PC tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van Diner Cadeau geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.

 6. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Diner Cadeau te besteden bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten.

 7. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van PC opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of PC, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.

 8. Diner Cadeau is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.

 9. Het Tegoed en Saldo van Diner Cadeau is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van Diner Cadeau en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 11. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van Diner Cadeau en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan PC. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.

 10. PC vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.

 11. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Diner Cadeau, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op Diner Cadeau.

 12. Diner Cadeau is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Diner Cadeau volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op Diner Cadeau is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Diner Cadeau niet meer bruikbaar.

Artikel 4: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. PC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Diner Cadeau. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Diner Cadeau van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Diner Cadeau en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan PC te melden, opdat PC met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.

 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Diner Cadeau, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Diner Cadeau door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal PC de Gebruiker terstond het gebruik van Diner Cadeau ontzeggen en Diner Cadeau blokkeren. PC zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.

 3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Diner Cadeau kan de Gebruiker PC verzoeken het Saldo op een nieuwe Diner Cadeau te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Diner Cadeau niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden.?De beschadigde Diner Cadeau dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan PC te worden toegestuurd: Premium Cards BV, Asterweg 20 E2 1031HN Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

 4. In het geval van overmacht heeft PC het recht om de koop van de Diner Cadeau te ontbinden dan wel om het gebruik van de Diner Cadeau op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door PC aan de betreffende Gebruiker. 
 5. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot Diner Cadeau, heeft PC het recht om de koop van de Diner Cadeau te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen PC

 1. PC heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 2. PC heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op Diner Cadeau terug te voldoen aan de Gebruiker.

 3. PC behoudt zich het recht voor om het gebruik van Diner Cadeau uit te sluiten van gebruik in combinaties met kortingsacties van Deelnemers en kortingsaanbieders.

 4. PC is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Diner Cadeau op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover PC Diner Cadeau buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Diner Cadeau binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

 5. Als gevolg van storingen en/of technisch onderhoud kan het aantal vermeldingen van acceptanten op deze website van tijd tot tijd verschillen. PC verplicht zich ertoe het aanbod van acceptanten zo actueel mogelijk te houden.
 6. Bij niet tijdige betaling door Gebruiker is PC gerechtigd Diner Cadeau van Gebruiker te blokkeren. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid PC

 1. PC is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. PC is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met Diner Cadeau bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.

 2. PC streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert PC niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan PC gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen PC beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.

 3. PC is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Diner Cadeau, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van PC. In aanvulling op het voorgaande is PC onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.

 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften PC op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Diner Cadeau, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door PC afgesloten verzekering uitkering aan PC doet.

 5. PC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van Diner Cadeau door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer Diner Cadeau weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij PC overeenkomstig artikel 8.

 6. PC is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:

  • internationale conflicten;
  • gewelddadige of gewapende acties;
  • maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
  • boycot-acties; en/of
  • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

Artikel 7: Wet Koop op Afstand

Voor zover de Gebruiker Diner Cadeau aanschaft via de webshop van PC beschikt de Gebruiker niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

Artikel 8: Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot Diner Cadeau worden verwezen naar de klantenservice van PC. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van Diner Cadeau; www.diner-cadeau.nl/contact.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 3. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen PC en de Gebruiker kennis te nemen.

 Print