Algemene voorwaarden Diner Cadeau

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Premium Cards (PC): De besloten vennootschap Premium Cards B.V. & haar rechtsopvolgers.
 2. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij PC of een bij PC aangesloten Wederverkoper een Diner Cadeau koopt.
 3. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Diner Cadeau onder zich heeft en/of deze gebruikt om te betalen voor Producten bij Acceptant.
 4. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Koper en/of Gebruiker en PC.
 5. Diner Cadeau: een door PC uitgegeven, al dan niet via aangesloten Wederverkopers verkochte, cadeaukaart, genaamd: “Diner Cadeau”, waaraan door PC een Tegoed wordt gekoppeld dat kan worden gebruikt als betaalmiddel bij Acceptant voor het aanschaffen van eten en drinken.
 6. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Diner Cadeau en in de centrale rekeningsadministratie van PC is opgeslagen, waarmee de Koper en/of Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 7. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
 8. Acceptant: een bij PC aangesloten horecabedrijf dat Diner Cadeau als betaalmiddel accepteert voor Producten.
 9. Producten: Eten en drinken dat bij Acceptant kan worden aangeschaft met Diner Cadeau.
 10. Wederverkopers: alle bij PC aangesloten ondernemingen waarmee PC een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Diner Cadeau.
 11. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van PC die van toepassing zijn op ieder gebruik van Diner Cadeau.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Premium Cards B.V.
Ambachtsweg 6
1474HW Oosthuizen

KvK-nummer: 53386523
Btw-identificatienummer: NL821861943B01

 

Artikel 3: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen PC en de Koper en/of Gebruiker van een Diner Cadeau cadeaukaart. Door een Diner Cadeau te kopen en/of te gebruiken aanvaardt de Koper en/of Gebruiker deze voorwaarden. Met de aankoop/het ontvangen van de Diner Cadeau geeft de Koper en/of Gebruiker ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen, overeenkomsten en overige relaties tussen PC en Koper en/of Gebruiker zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. PC behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.
 4. De Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. De meest recente versie staat gepubliceerd op deze website.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 6. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van PC worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door PC in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 7. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper en/of Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. PC zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 9. PC koppelt het Tegoed niet eerder aan Diner Cadeau dan na betaling van het aankoopbedrag.
   

Artikel 4: Gebruik Diner Cadeau door Koper en/of Gebruiker

 1. Door de aankoop van Diner Cadeau bij een partij anders dan PC en/of Wederverkopers komt geen koopovereenkomst tot stand tussen de Koper en/of Gebruiker ervan en PC. De Koper van een Diner Cadeau bij een partij anders dan PC en/of Wederpartij kan derhalve geen rechten ontlenen aan de aanschaf van en/of het Saldo op de Cadeaukaart ten opzichte van PC, Wederverkopers of Acceptant.
 2. Na aankoop van Diner Cadeau valt het gebruik en de bewaring van Diner Cadeau en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Koper en/of Gebruiker. De Koper en/of Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
 3. De Koper dient de kassabon van de aanschaf van Diner Cadeau te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Diner Cadeau. PC accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel ter zake dan wel een door PC ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van PC.
 4. Diner Cadeau is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Koper en/of Gebruiker. Voor zover de Koper en/of Gebruiker Diner Cadeau overdraagt aan een derde, draagt de Koper en/of Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van deze Algemene Voorwaarden.
 5. De Koper en/of Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Diner Cadeau te besteden bij Acceptant in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van eten en drinken.
 6. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van PC opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Koper en/of Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Acceptant en/of PC, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Acceptant en de Koper en/of Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 7. Diner Cadeau is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Acceptant.
 8. Het is Koper en/of Gebruiker niet toegestaan meerdere Diner Cadeau kaarten gelijktijdig in te wisselen bij Acceptant.

 

Artikel 5: Geldigheid en saldo

 1. Het Tegoed van Diner Cadeau heeft een maximale geldigheid van 2 jaar na aankoop van de Diner Cadeau. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan Koper en/of Gebruiker geen aanspraak meer maken op het Tegoed en/of resterende Saldo.
 2. Diner Cadeau is niet opnieuw oplaadbaar. Nadat het volledige Tegoed is besteed, dan wel nadat het Tegoed en/of Saldo is komen te vervallen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Cadeaukaart niet meer bruikbaar als betaalmiddel.
 3. PC vergoedt aan de Koper en/of Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
 4. Indien een Koper en/of Gebruiker minder besteedt dan het Tegoed en/of Saldo van Diner Cadeau, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op Diner Cadeau.

 

Artikel 6: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. PC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Diner Cadeau. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Diner Cadeau van de Koper en/of Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Koper en/of Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Koper en/of Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Diner Cadeau en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan PC te melden, opdat PC met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Koper en/of Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Koper en/of Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Diner Cadeau, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Diner Cadeau door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal PC de Koper en/of Gebruiker terstond het gebruik van Diner Cadeau ontzeggen en Diner Cadeau blokkeren. PC zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Koper en/of Gebruiker te verhalen.
 3. Bij een beschadigde doch niet misbruikte Diner Cadeau kan Gebruiker PC verzoeken het Saldo op een nieuwe Diner Cadeau te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Diner Cadeau niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. Gebruiker dient het vervangingsverzoek langs elektronische weg te richten aan de klantenservice van PC, vergezeld van een afbeelding van de achterkant van de Diner Cadeau alsmede de adresgegevens.
 4. In het geval van overmacht heeft PC het recht om de koop van de Diner Cadeau te ontbinden dan wel om het gebruik van de Diner Cadeau op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door PC aan de betreffende Koper en/of Gebruiker.
 5. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot Diner Cadeau, heeft PC het recht om de koop van de Diner Cadeau te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

 

Artikel 7: Rechten en verplichtingen PC

 1. PC heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. PC heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, doch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op Diner Cadeau terug te voldoen aan de Koper en/of Gebruiker.
 3. PC behoudt zich het recht voor om het gebruik van Diner Cadeau in combinatie met kortingsacties van Acceptant en kortingsaanbieders uit te sluiten.
 4. PC is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Diner Cadeau op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover PC Diner Cadeau buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Diner Cadeau binnen een redelijke termijn aan de Koper en/of Gebruiker restitueren.
 5. Als gevolg van storingen en/of technisch onderhoud kan het aantal vermeldingen van acceptanten op deze website van tijd tot tijd verschillen. PC verplicht zich ertoe het aanbod van acceptanten zo actueel mogelijk te houden.
 6. Bij niet tijdige betaling door Koper en/of Gebruiker is PC gerechtigd Diner Cadeau van Koper en/of Gebruiker te blokkeren.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid PC

 1. PC is geen partij bij de overeenkomst tussen Koper en/of Gebruiker en Acceptant bij de aanschaf van Producten. PC is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Koper en/of Gebruiker met Diner Cadeau bij Acceptant worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Acceptant.
 2. PC streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Koper en/of Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Koper en/of Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert PC niet dat de Koper en/of Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan PC gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen PC beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.
 3. PC is nimmer aansprakelijk voor schade van Koper en/of Gebruiker door gebruik van Diner Cadeau, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van PC. In aanvulling op het voorgaande is PC onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Koper en/of Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften PC op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Diner Cadeau, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door PC afgesloten verzekering uitkering aan PC doet.
 5. PC is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:

          internationale conflicten;

          gewelddadige of gewapende acties;

          maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;

          boycot-acties; en/of

          arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. Koper kan de Overeenkomst met betrekking tot de koop op afstand van Diner Cadeau gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper Diner Cadeau heeft ontvangen.
 3. Het verzoek tot ontbinding dient te worden gericht aan de klantenservice van PC onder vermelding van het ordernummer.
 4. Diner Cadeau hoeft niet te worden teruggezonden en zal na ontvangst van het ontbindingsverzoek op afstand door PC worden geblokkeerd.
 5. Het herroepingsrecht kan in geen geval door Koper worden ingeroepen indien er reeds ten laste van het Tegoed transacties zijn verricht.
 6. Diner Cadeau in de vorm van een e-voucher is uitgesloten van het herroepingsrecht.
 7. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij deze instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor Koper kosteloos.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op Diner Cadeau en aanverwante producten, waaronder verpakkingsmaterialen, gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites en website-content, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, en overigens alle documenten die verband houden of onderdeel zijn van Diner Cadeau, berusten uitsluitend bij PC of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11: Klachten

 1. Kopers en/of Gebruikers met klachten met betrekking tot Diner Cadeau worden verwezen naar de klantenservice van PC. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van Diner Cadeau.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de rechtsbetrekking Koper en/of Gebruiker en PC en deze Algemene Voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.